สัมมนา

อัพเดทเทรนด์ความรู้ ก้าวทันทุกกระแสในอุตสาหกรรม

สัมมนาอัพเดทความรู้

วันที่เวลาหมวดหมู่หัวข้อวิทยากร / หน่วยงาน
19 ก.ย. 202410.30-11.30Food Innovation and Packagingการเปลี่ยนฉลากแบบเดิมเป็นฉลากแบบเต็ม ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.ย. 202410.30-11.30Food Innovation and Packagingมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
20 ก.ย. 202410.30-11.30Food Innovation and Packagingการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วย Soft Power อีสาน เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น // TCDC ขอนแก่น
20 ก.ย. 202413.30-14.30Industrial and Engineeringการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย Soft Powerสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น
20 ก.ย. 202413.30-14.30BCG and Environmentจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่นวัตกรรมด้านอาหารพร้อมใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
20 ก.ย. 202415.00-16.00Industrial and Engineeringนวัตกรรมการผลิตน้ำดื่ม และคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำดื่มในภาคอีสานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.ย. 202415.00-16.00Logistics and Supply Chainทำอย่างไรจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ย. 202410.30-11.30BCG and Environmentจาก waste สู่ wealth : ต้นแบบแบตเตอรี่ Li-ion จากแกลบและขยะโซลาร์เซลล์ กับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ย. 202410.30-11.30Food Innovation and PackagingFUTURE FOOD กับความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยผศ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ย. 202413.30-14.30Logistics and Supply Chainบทบาทของขอนแก่นในการรองรับการพัฒนาเมืองไปสู่ Logistics Hub ในระดับอนุภูมิภาค GMCบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ย. 202415.00-16.00Financial, Marketing and Smart Managementเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่แบบ Digitalคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ย. 202415.00-16.00Healthนวัตกรรม ความเป็นไปได้ และการป้องกันโรคหูดับจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบของคนอีสานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
22 ก.ย. 202410.30-11.30Food Innovation and Packagingแนวโน้มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
22 ก.ย. 202413.30-14.30Industrial and Engineeringสินค้า GI อีสาน กับแนวโน้มการเพิ่มการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ Isan Insigh
22 ก.ย. 202413.30-14.30Logistics and Supply ChainZERO-Injury and accident การลดอุบัติเหตุในการขนส่ง Logistics บนท้องถนนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

**ผู้จัดของสงวนวิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสัมมนาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-838-9999 ต่อ 1520