PRODUCT HIGHLIGHT

ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส บจก.
บูธที่ O19

Vision
1. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจการพิมพ์ Flexible Packaging ในระดับประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก
2. เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานพิมพ์ Flexible Packaging
Mission
1. บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด มุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม และให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า
2. เราส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3. เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร และมีการตอบสนองลูกค้าอย่าง รวดเร็ว ฉับไว มีประสิทธิภาพ
4. เราให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE ทั้งการให้คำปรึกษา / การทำแบบ /ทำแม่พิมพ์ / ตลอดจนการผลิตชิ้นงาน จนสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
5. เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แบบ ซอง ถุง ม้วน แผ่น แบบมีพิมพ์ และไม่พิมพ์ ติดซิป/ไม่ติดซิป ฯลฯ ด้วยฟิล์มหลากหลายประเภท
6. เราให้การอบรมบุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
7. เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อผลที่ดีเกินคาดหมาย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง